image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ý Yên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, hạn chế những hành vi, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Là cơ quan tham mưu cho UBND huyện quản lý Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Ý Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

UBND huyện đã kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở xã, thị trấn. Đến nay, UBND huyện đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, gồm 9 báo cáo viên cấp huyện và 370 tuyên truyền viên cấp xã hoạt động tích cực. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền pháp luật trên từng lĩnh vực. Trong đó, tập trung tuyên truyền các lĩnh vực được dư luận quan tâm như: Đất đai, giao thông đường bộ, phòng chống tham nhũng với nhiều hình thức đa dạng như: Phổ biến trực tiếp tại các hội nghị, phát trên hệ thống truyền thanh, đăng tải trên cổng thông tin điện tử, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của MTTQ và các đoàn thể cơ sở, lồng ghép trong các hoạt động hòa giải… Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019… Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện tổ chức 113 hội nghị phổ biến pháp luật trực tiếp cho trên 5.000 lượt người; phát 1.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn; đăng tải các tài liệu tuyên truyền pháp luật về trồng trọt, chăn nuôi, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, giao thông đường bộ, bệnh truyền nhiễm, tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19… trên trang thông tin điện tử của huyện. Bên cạnh đó, huyện tổ chức hội nghị phổ biến, giới thiệu những nội dung sửa đổi, bổ sung của một số bộ luật mới thông qua; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới và các văn bản quy phạm của tỉnh, huyện có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân; hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Dân sự; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tư 07/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn trong xử lý các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự.

Với phương châm hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân, hàng năm UBND huyện đã xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở. Năm 2020, toàn huyện đã tiếp nhận hòa giải 100 vụ, hòa giải thành 55 vụ. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đều xây dựng tủ sách pháp luật, mỗi tủ có từ 100 đầu sách pháp luật trở lên, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân.

Với nhiều biện pháp đồng bộ, huyện Ý Yên đã nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; qua đó giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, có ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ, thực thi các quy định, không vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh - Báo Nam Định 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Hưng Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Hưng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenhung.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang