image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 3
 • Hôm nay: 49
 • Trong tuần: 389
 • Tất cả: 21792
THÔNG BÁO Về việc tham vấn cộng đồng về nội dung nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hưng giai đoạn đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ YÊN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……. /TB-UBND

Yên Hưng, ngày……tháng……năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tham vấn cộng đồng về nội dung nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hưng giai đoạn đến năm 2030

 

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH 14 ngày 17/ 6 /2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; luật số 35/2018/QH 14 ngày 20/11/2018 của quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ xây dựng v/v hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ý Yên;

Căn cứ Quyết định số 1457/QD-UBND ngày 9/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Căn cứ Quyết định số 10573/QĐ-UBND ngày 2 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện Ý Yên về phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới  đến năm 2020 xã Yên Hưng, huyện Ý Yên;

Căn cứ Quyết định số 7765/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Ý Yên về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Yên Hưng, huyện Ý Yên;

Căn cứ văn bản số 574/UBND-VP5 ngày 17/08/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng xã;

Căn cứ văn bản số 596/UBND-KTHT ngày 19/08/2021 của UBND huyện Ý Yên về việc lập Quy hoạch chung xây dựng xã;

Căn cứ Thông báo số 589/TB-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Ý Yên về việc lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hưng giai đoạn đến năm 2030;     

Căn cứ các báo cáo về phát triển kinh tế xã hội của xã Yên Hưng; Các dự án có ảnh hưởng lớn tới địa giới hành chính, ảnh hưởng đến cơ cấu ngành nghề trong phát triển kinh tế xã Yên Hưng; các dự án được địa phương kêu gọi đầu tư và đã có các doanh nghiệp đầu tư về đây để nghiên cứu dự án;

Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hưng giai đoạn đến năm 2030 được Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng lập.

 

UBND XÃ YÊN HƯNG THÔNG BÁO:

 

I. Tham vấn cộng đồng về nội dung nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hưng giai đoạn đến năm 2030 với các nội dung sau:

 1. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Yên Hưng.
 2. Quy mô: Khoảng 690,64ha.
 3. Vị trí, phạm vi nghiên cứu quy hoạch:

  + Phía Bắc giáp xã Yên Phú;

  + Phía Nam giáp xã Yên Phong;

  + Phía Đông giáp xã Yên Khánh;

  + Phía Tây giáp sông Đáy, tỉnh Ninh Bình.

 4. Nhiệm vụ quy hoạch chung:

  - Rà soát, đánh giá công tác thực hiện quy hoạch theo đồ án quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt năm 2011.

  - Xác định ranh giới quy mô đất xây dựng, dự báo quy mô dân số trên địa bàn xã, quy hoạch sử dụng đất, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp xã và cấp thôn.

  - Quy hoạch các vùng sản xuất, xác định vùng công nghiệp, thương mại-dịch vụ, quy mô đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình.

  - Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật, các điểm dân cư, khu dân cư tập trung.

  - Quy hoạch ranh giới, quy mô đất, mặt nước phục vụ phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi chủ yếu trên địa bàn xã.

 5. Các định hướng quy hoạch:

- Dự báo quy mô dân số đến năm 2030, Quy hoạch đất ở trên địa bàn phù hợp với nhu cầu, đặc điểm sinh thái, tập quán văn hóa của từng vùng miền.

- Quy hoạch không gian, phân khu chức năng sản xuất, sinh sống, các vùng có tính đặc thù, hệ thống các công trình công cộng, hệ thống các công trình phục vụ sản xuất.

- Xác định quy mô diện tích, cơ cấu, ranh giới sử dụng đất, các chỉ tiêu về đất đối với hệ thống công trình công cộng, dịch vụ, đất ở, đất sản xuất, đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các tiêu chí về nông thôn mới. Xác định giải pháp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng hội, bố trí các lô đất theo chức năng sử dụng với quy mô đáp ứng yêu cầu phát triển của từng giai đoạn quy hoạch và bảo vệ môi trường.

- Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang toàn , các thôn và vùng sản xuất. 

- Xác định các dự án ưu tiên đầu tư tại trung tâm và các thôn trong phạm vi được lập quy hoạch.

II. Thời gian tham vấn cộng đồng:

Thời gian niêm yết và tham vấn cộng đồng đồ án là 40 ngày (Bốn mươi ngày)

Kể từ ngày …. tháng …. năm 2021  đến hết ngày …. tháng …. năm 2021

III. Địa điểm niêm yết đồ án và hình thức tham vấn cộng đồng:

1. Niêm yết công khai đồ án tại trụ sở làm việc UBND xã Yên Hưng;

2. Niêm yết công khai đồ án tại Nhà văn hoá các thôn, xóm;

3. Thông tin trên hệ thống loa truyền thanh xã Yên Hưng;

4. Gửi Phiếu lấy ý kiến tham gia đến cộng đồng dân cư;

5. Giao cho tổ trưởng các thôn, xóm trong xã gửi phiếu lấy ý kiến đến hộ gia đình và tổng hợp các ý kiến, gửi về UBND xã trước ngày …../…../2021.

Trong thời gian công khai nêu trên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có ý kiến góp ý gửi về UBND xã trước …../…../2021.

Quá thời gian trên UBND xã không xem xét giải quyết ./.

 

Nơi nhận:

- TT ĐU, UBND xã;

- Các đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng thôn;                       

- Đài truyền thanh xã;                                                                     

- Lưu VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Hưng Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Hưng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenhung.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang